1. Pojęcia ogólne
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem domeny  https://www.psycheetsoma.pl i jego subdomen
 • Usługodawca – firma Psyche et Soma Izabela Maliszewska, NIP 5441540231, adres do korespondencji: ul Powstania styczniowego 9, 17-300 Siemiatycze
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 • Pacjent – każda osoba, która dokona rezerwacji i opłaci wizytę stacjonarną lub wizytę online.
 • Wizyta online – psychoterapia online  lub konsultacja psychologiczna online prowadzona za pośrednictwem aplikacji Skype prowadzona w konkretnym czasie.
 • Wizyta stacjonarna – psychoterapia lub konsultacja psychologiczna odbywająca się w gabinecie stacjonarnym (adres podany przy rezerwacji wizyty).
 1. Postanowienia ogólne
 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 1. Warunki używania Serwisu
 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
 • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
 • połączenie z internetem,
 • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
 • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
 • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
 • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
 • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
 • podejmowania prób wgrywania lub wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
 • podejmowania prób wgrywania lub wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
 • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 1. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie
 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
 • Formularz kontaktowy
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
 • Adresu e-mail
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 1. Gromadzenie danych o Usługobiorcach
 • W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 • W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
 • Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.
 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Predkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
 • Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 1. Prawa autorskie
 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
 1. Zmiany Regulaminu
 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 1. Warunki odstąpienia od umowy i tryb składania i rozpatrywania reklamacji oraz anulowaniu wizyty
 • Pacjent ma prawo odwołania zakupionej wizyty online lub wizyty stacjonarnej najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania, klikając w przycisk „Odwołaj rezerwację’’ w wiadomość email otrzymanej podczas rejestracji wizyty lub bezpośrednio na adres email psycheetsoma@gmail.com podając swoje imię, nazwisko oraz datę odwoływanej wizyty. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do odwołania wizyty online lub wizyty stacjonarnej.
 • W przypadku odwołania przez Pacjenta wizyty online lub wizyty stacjonarnej w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota uiszczona wcześniej za świadczenie nie będzie zwracana. Brak zwrotu środków spowodowany jest koniecznością poniesienia przez Usługodawcę kosztów należytego przygotowania wizyty Pacjenta oraz kosztów związanych z personelem  i niezbędną infrastrukturą Gabinetu.
 • W przypadku niepojawienia się Pacjenta na wizycie online lub na wizycie stacjonarnej w zarezerwowanym czasie i nieodwołania tej wizyty w terminie 24 h przed wizytą – uiszczona przy zakupie płatność nie będzie zwracana.
 • Kwota uiszczona za wizytę online lub wizytę stacjonarną zakupioną lub zarezerwowaną w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem nie będzie zwracana w razie jej odwołania w tym czasie.
 • Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej wizyty online lub wizyty stacjonarnej poprzez zmianę terminu jej realizacji – najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem. Zmiana odbywa się przez wysłanie przez Pacjenta wiadomości e-mail: psycheetsoma@gmail.com z informacją o planowanym nowym terminie. Zmiana terminu w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
 • W przypadku odwołania przez Pacjenta wizyty online lub wizyty stacjonarnej w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem oraz w przypadku odwołania przez specjalistę lub Usługodawcę – następuje zwrot całości uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za Wizytę lub E-wizytę, tj. za pomocą serwisu Przelewy24 lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu wysłania wniosku o zwrot zapłaconej kwoty za wizytę. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą lub E-Wizytą przez Przelewy24 (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
 1. Postanowienia końcowe
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
 • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
 • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: psycheetsoma@gmail.com